Voorwaarden en werkwijze

Voorwaarde voor toekenning van een beurs is dat het studie- of onderzoeksproject plaatsvindt aan een universiteit die is aangesloten bij de LERU of deel uitmaakt van de Ivy-League.

Voor de studierichting Geneeskunde gelden nog twee aanvullende voorwaarden:
- ten eerste dient het om een promotieonderzoek te gaan;
- ten tweede dient het om fundamenteel (geen toegepast) onderzoek te gaan.

Studenten worden bij deze uitgenodigd tot het indienen van een aanvraag.

De Wetenschappelijke Raad van de Stichting beoordeelt de aanvragen. Een aanvraag dient te worden voorgelegd door middel van het betreffende formulier en de hierin gevraagde documenten. De gegevens moeten uiterlijk voor 15 juli 2022 ter beschikking zijn van de Wetenschappelijke Raad, die de bescheiden zal uitzenden voor review. Nadat een advies is ingewonnen betreffende wetenschappelijke waarde, relevantie en inbedding binnen bestaande facultaire onderzoekslijnen, zal de raad een advies doen uitgaan aan het bestuur van de stichting. Het streven is aan het eind van de zomervakantie de toegekende beurzen bekend te maken.

Aanvragen voor vergoeding van drukkosten voor proefschriften en dergelijke worden niet in behandeling genomen. Indien de aanvraag wordt gehonoreerd, verplicht de kandidaat zich tot schriftelijke verslaglegging over het project.

Aanvragen worden beoordeeld door de Wetenschappelijke Raad, die het bestuur adviseert over de te verlenen beurzen.

De Wetenschappelijke Raad bestaat uit:
-  prof dr P.C.W. Hogendoorn, voorzitter
   Hoogleraar Pathologie Universiteit Leiden

-  drs E.H. Halbertsma, secretaris
   Docent Geschiedenis en Klassieke Talen R.S.G. Tromp Meesters

-  mr drs L.Th.P. Menken 
   Uitgever

-  drs W.F.C. Cramer  
   Beroepscommissaris, boardroom advisor, investeerder

Alleen de applicanten van wie de aanvraag is toegewezen krijgen persoonlijk bericht; hun namen worden op deze pagina gepubliceerd. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.

Naar boven